Príspevok na stravovanie dieťaťa, ktoré sa v materskej škole stravuje

sa uhrádza v zmysle  Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Trebišov č. 150/2016  a jeho dodatku č. 14/2018 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí v školských jedálňach pri materských školách v súlade s § 140 ods. 9 školského zákona. Činnosť v školských jedálňach, ktorá sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je na jeden deň určený príspevok jednotne:

-          celodenná strava: vo výške stravného limitu 1,19 €

-          z toho desiata: 0,28 €

-          obed: 0,68 €

-          olovrant:0,23 €

 

 Pre deti v hmotnej núdzi: 0,19 €  

 s účinnosťou od 01.04.2018.

 

Čiastočný príspevok na  stravovanie dieťaťa sa uhrádza ak:

-          je rodič poberateľom dávky v hmotnej núdzi

-          je rozhodnutím určená hranica životného minima.

 

Príspevok sa uhrádza do 15. dňa v kalendárnom mesiaci šekom, alebo prevodom z účtu.