Príspevok na stravovanie dieťaťa, ktoré sa v materskej škole stravuje

 

sa uhrádza v zmysle  Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Trebišov č. 183/2023 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v súlade s § 28, 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona). Činnosť v školských jedálňach, ktorá sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je na jeden deň určený príspevok jednotne:

-          celodenná strava: vo výške stravného limitu 2,10 €

-          z toho desiata: 0,50 €

-          obed: 1,20 €

-          olovrant: 0,40 €

 

 Posledný ročník - predškolák - 0,70 € denne

 Pre deti v hmotnej núdzi: 0,70 € denne

 s účinnosťou od 01.09.2023.

 

Čiastočný príspevok na  stravovanie dieťaťa sa uhrádza ak:

-          je rodič poberateľom dávky v hmotnej núdzi

-          je rozhodnutím určená hranica životného minima.

 

Príspevok sa uhrádza do 15. dňa v kalendárnom mesiaci šekom, alebo prevodom z účtu.