Príspevok na stravovanie dieťaťa, ktoré sa v materskej škole stravuje

 

sa uhrádza v zmysle  Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Trebišov č. 160/2019 a jeho Dodatku č.1 zo dňa 17.06.2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí v školských jedálňach pri materských školách v súlade s § 28, 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona). Činnosť v školských jedálňach, ktorá sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je na jeden deň určený príspevok jednotne:

-          celodenná strava: vo výške stravného limitu 1,37 €

-          z toho desiata: 0,34 €

-          obed: 0,80 €

-          olovrant:0,13 €

 

 Posledný ročník - predškolák - 0,17 denne

 Pre deti v hmotnej núdzi: 0,17 €  

 s účinnosťou od 01.09.2019.

 

Čiastočný príspevok na  stravovanie dieťaťa sa uhrádza ak:

-          je rodič poberateľom dávky v hmotnej núdzi

-          je rozhodnutím určená hranica životného minima.

 

Príspevok sa uhrádza do 15. dňa v kalendárnom mesiaci šekom, alebo prevodom z účtu.