Naša materská škola


Do subjektu materskej školy, ktorá plní Školský vzdelávací program "Ďatelinka" patria tieto školy:

Materská škola, Ul. Hviezdoslavova 422/3 (pri Lipke) 
4 triedy - škola s environmentálnym a zdravotným zameraním

Elokované pracovisko, Ul.1.decembra 863/1 (Berehovská)
6 tried - škola s environmentálnym zameraním a zdravotným zameraním


Triedy sú rozdelené podľa vekových kategórií:
2-3-ročné, 3-4-ročné, 4-5-ročné a 5-6-ročné deti

 

prevádzka školy:

 - na Ul. Hviezdoslavovej422/3  je od 06.30  hod. do 16.30 hod.

- na Ul.1. decembra 863/1  je od 06.30 hod. do 16.30 hod.