Hlavný cieľ predprimárneho vzdelávania

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Všeobecnými cieľmi predprimárneho vzdelávania sú:

·        zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu

      s rovesníkmi i s dospelými,

·        uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené inštitucionálne, školské prostredie

·        podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu,

·        podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa,

·        sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej

      spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na následné primárne vzdelávanie,

·        umožňovať dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti

      a aktívneho bádania,

·        uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími

      partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho všetkých

      detí,

·        identifikovať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zabezpečovať   

      im podmienky na individuálny rozvoj v súlade s týmito potrebami,

·        zabezpečovať dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní,

·        zabezpečovať dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky deti,

·        získať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v inštitucionálnom

      prostredí a pri koordinovanom úsilí o zabezpečenie blaha a potrieb detí.

 

Profilácia a zameranie materskej školy

       Profilácia školy vychádza zo skúseností uplynulých období, realizácie dlhodobých interných, regionálnych a celoslovenských projektov školy, z analýzy dosiahnutých výsledkov práce, odporúčaní SWOT, autoevalvácie, potrieb detí, požiadaviek rodičov a regionálnych podmienok.                         

 

       Materská  škola obohacuje výchovu a vzdelávanie o environmentálne aktivity, aktivity so zameraním na vytváranie základov a uplatnenie zdravého životného štýlu vo vzťahu k deťom, zamestnancom a širokej verejnosti. Poskytuje aktivity zamerané na rozvoj zdravotných, pohybových zručností  a rozvoj environmentálneho povedomia.

Zameranie výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy

 • Do výchovno-vzdelávacej činností začleňovať úlohy a prvky environmentálnej výchovy, oblasti: zdravé potraviny, čistá voda, bezpečná doprava, separovanie odpadu a pod.
 • Do hygienických návykov začleniť aj dodržiavanie dentálnej hygieny, učiť deti základným hygienickým návykom, seba obslužným činnostiam
 • Vzdelávať deti v oblasti zdravej výživy
 • Dbať na pravidelnosť pohybových a relaxačných cvičení
 • Počas ranných aktivít dať deťom dostatočný priestor na sebarealizáciu, dostatok pomôcok a priestor pre činnosti
 • Pri edukačných aktivitách vyzdvihovať jedinečnosť dieťaťa, podporovať jeho sebahodnotenie i vzájomné hodnotenie ostatných, dať mu priestor na vlastný názor, poskytnúť dostatočné množstvo informácií, ktoré poslúžia na rozvoj detskej osobnosti
 • Pri pobyte vonku realizovať aktivity zamerané na poznávanie okolitého sveta a prírody, dať deťom dostatok voľného času pre pohyb na čerstvom vzduchu
 • Zvýšenú pozornosť venovať rozvoju vyjadrovacích schopností, vzájomnej jazykovej komunikácii, predčitateľskej gramotnosti

Vlastné ciele

1. Komplexne pôsobiť na vedomosti, postoje a motiváciu detí v materskej škole, v oblasti  

    starostlivosti o vlastné zdravie, udržania psychickej a duševnej rovnováhy a prevencie

    v oblasti obezity.

 

2. Výchovu v materskej škole  usmerňovať k environmentálnemu povedomiu a k utváraniu zdravého životného prostredia.

 

Realizácia cieľov

 

     Environmentálna a zdravotná výchova sa prelínajú celým životom materskej školy a jej aktivitami. Realizácia edukačných cieľov je rozšírená o obsah výchovy a vzdelávania nad rámec štátneho vzdelávacieho programu a je rozpracovaná v nadštandardných  výkonových a obsahových štandardoch so zameraním na  rozvoj kritických postojov k ochrane prírody, zdravému životnému štýlu, rozvoj bádateľských schopností.

 

Čiastkové ciele v oblasti environmentálnej

 • Utvárať základné hygienické a sociálno-kultúrne zručnosti vo vzťahu k životnému prostrediu.
 •  Prebúdzať citový vzťah k prírode, k výtvorom ľudskej práce, k ľuďom samotným.
 •  Poskytovať základné poznatky o správnom a  nesprávnom vzťahu a správaní sa človeku k životnému prostrediu.
 •  Využívať všetky formy komunikácie na vyjadrenie skúseností s ochranou prírody.

-            Spoločným ochraňovaním prírody ovplyvňovať správanie iných.

-            Zabezpečovať aktivity zamerané na rozvoj environmentálneho povedomia.

-            Organizovať s deťmi rôzne podujatia, zabezpečovať im aj nadštandardné výchovno-vzdelávacie aktivity, /viď. plán práce školy, Učebné osnovy - Šťastný a zdravý detský svet/.

 •  Využívať školský dvor, blízke okolie ako edukačné prostredie MŠ na poznávanie okolitého sveta, prírody a realizáciu environmentálnych, pohybových a zdravotných aktivít.                                             
 • Do výchovno-vzdelávacej práce začleňovať úlohy a prvky environmentálnej výchovy, oblasti: čistá voda,  separovanie odpadu a pod.
 • Vytvárať efektívne pôsobiace pracovné prostredie, zapájať rodičov do organizačnej štruktúry školy.

 

 

 

 

 

 

Čiastkové ciele zdravotnej výchovy:

 • Spoločnými pohybovými aktivitami v prírode ovplyvňovať budovanie zdravého životného štýlu aj iných.
 • Pri pobyte vonku - zabezpečovať aktivity zamerané na pohybovú zdatnosť. Dbať na pravidelnosť zdravotných cvičení.
 • Využívať školský dvor, blízke okolie ako edukačné prostredie MŠ na realizáciu zdravotných a pohybových aktivít. Realizovať aktivity zamerané na dostatok voľného času pre pohyb na čerstvom vzduchu.
 • Poskytovať deťom doplnkové aktivity zamerané na uplatnenie zdravého životného štýlu.
 • Do hygienických návykov začleniť aj dodržiavanie dentálnej hygieny, učiť deti základným hygienickým návykom, seba obslužným činnostiam.
 • Vzdelávať deti v oblasti zdravej výživy - zdravé potraviny.
 • Pri edukačných aktivitách vyzdvihovať jedinečnosť dieťaťa, podporovať jeho sebahodnotenie i vzájomné hodnotenie ostatných, dať mu priestor na vlastný názor, poskytnúť dostatočné množstvo informácií, ktoré poslúžia na rozvoj detskej osobnosti.

 

Charakteristika aktivít:

 Pohybom ku zdraviu - v rámci tohto obsahového celku rozvíjame u detí telesný, psychický, sociálny a emocionálny vývin. Pohybovými aktivitami zvyšujeme u detí telesnú zdatnosť, pohybovú výkonnosť a predchádzame obezite.

Zdravko a Zdravuška - v rámci tohto obsahového celku deti získajú vedomosti a zručnosti v oblasti zdravotnej výchovy. Zážitkovým učením  na elementárnej úrovni spoznajú svoje telo, pomenuje jeho časti, zoznámia sa s možnosťami prevencie úrazu, chorôb a zdravého stravovania.   

Ďatelinka pozoruje - ekopedagogická plocha – laboratórium v prírode. Skúmaním, experimentovaním a bádaním sa prehlbuje osobný vzťah k živej a neživej prírode (k počasiu, ekosystému a pôdnemu svetu). Výstupnou aktivitou získaných poznatkov a dojmov je ich transformácia do umeleckej podoby (kresba – zošit EPP).

Ďatelinka separuje a recyklujev rámci tohto obsahového celku vysvetlime deťom čo je separácia a recyklácia. Zážitkovým učením a edukačnými aktivitami priblížime deťom aké dôležité je šetrenie hračkami, potravinami, rozumné nakupovanie, tým aj minimalizácia separovania odpadu a jeho následné využitie (recyklovanie).

                                  

Environmentálne aktivity a významné dni: škola v prírode, Envirokvíz, Deň Zeme,  Svetový deň vody, Medzinárodný deň vtáctva,  Dni ochrany prírody, zber odpadového materiálu, tvorivé dielne,   

Aktivity a významné dni podporujúce zdravý životný štýl: Zdravko a Zdravuško spoznávajú svoje telo, u lekára, Zdravko, Zdravuška a Vitamínko, Recyklačné tvorivé dielne, zdravotno - výchovná hra Evička nám ochorela, Adamko zdravo a hravo, športová olympiáda - jarná olympiáda, jesenná olympiáda, cykloturistika, Svetový deň výživy, Medzinárodný deň mlieka, Deň narcisov, Medzinárodný deň zábavy v práci - Deň smiechu, Svetový deň – pohybom k zdraviu, Svetový deň rodiny, Medzinárodný deň detí , Svetový deň mlieka v školách, Svetový deň duševného zdravia.