Materská škola Hviezdoslavova 422/3, 075 01 Trebišov

 

Aktivity a projekty školy

 

Projekt: „Ďatelinka zdravia a šťastia“ je projektom so zdravotným a environmentálnym zameraním rozširujúci  učebné osnovy prostredníctvom rôznych aktivít.

 

Oblasť zdravotnej  výchovy:

Pohybom ku zdraviu - obohatená o športové aktivity zamerané na pohybovú zdatnosť, podporu zdravotného štýlu. V  rámci týchto aktivít rozvíjať u detí telesný, psychický, sociálny a emocionálny vývin. Pohybovými aktivitami u detí zvyšovať telesnú zdatnosť, pohybovú výkonnosť a predchádzať obezite.

 

Turistická vychádzka -  zvládnuť bez únavy a vyčerpania turistickú vychádzku do mestského parku (pozorovať rôzne rastlinné spoločenstva).

 

Dajme spolu gól - Ponúknuť deťom možnosť pravidelnej pohybovej aktivity, motivovať deti k športovej aktivite a vytvárať v nich trvalý vzťah k športu celkovo, osvojenie si a rozvoj pohybových schopností detí primerane k ich veku, hravými prostriedkami ukázať pozitíva pohybu a samotnej hry – futbalu.

 

Korčuľovanie - Zvládnuť na elementárnej úrovni hravou formou základy korčuľovania, oboznámiť sa s ľadom a jeho vlastnosťami, rozvinúť a udržať záujem o pohyb, cvičiť rovnováhu, upevniť zdravie detí – korčuľovanie posilňuje sedacie a stehenné svalstvo, podporuje  výkonnosť pľúc, prospieva cievam, metabolizmu.

 

Polhodinka k zdraviu - Chápať význam pohybu pre zdravie človeka ako významnú súčasť zdravého životného štýlu.

 

Športová olympiáda - na základe prirodzenej radosti z pohybu utvárať trvalý pozitívny vzťah k telovýchovným činnostiam a športovým zápoleniam.

 

Cyklotúra - rešpektovať dodržiavanie pravidiel pri jazde na bicykli a zvládnuť techniku jazdy.

 

Zdravko a Zdravuška - v rámci tohto obsahového celku získavať vedomosti a zručnosti v oblasti zdravotnej výchovy. Zážitkovým učením  na elementárnej úrovní spoznať svoje telo, zoznámiť sa s možnosťami prevencie úrazu, chorôb,  spôsobom a významom zdravého stravovania.

  

Evička nám ochorela - umožňovať deťom získať elementárne praktické zručnosti v oblasti zdravotnej výchovy a poskytovania prvej pomoci.

 

Adamko hravo-zdravo - spoznať prevenciu a spôsob podpory a ochrany zdravia.

 

Kuchárska kniha –zvyšovať motiváciu detí ku konzumácii  jedál podávaných školskou jedálňou. Pri tvorbe vlastnej kuchárskej knihy, tvorbe vlastných receptúr prostredníctvom rôznych výtvarných a pracovných techník, poznať rôzne druhy potravín a ich význam pre udržanie zdravia.

 

 

Oblasť environmentálnej výchovy:

 

Ďatelinka pozoruje - ekopedagogická plocha – laboratórium v prírode. Skúmaním, experimentovaním a bádaním prehlbovať osobný vzťah k živej a neživej prírode (k počasiu, ekosystému a pôdnemu svetu). Získané poznatky a predstavy transformovať do umeleckej podoby (kresba – zošit EPP).

 

Ďatelinka separuje  a recyklujeSpoznať význam, spôsob a formu separácie a recyklácie. Prostredníctvom zážitkového učenia vo vzdelávacích aktivitách triediť a recyklovať odpad. Tvorivými technikami využívať triedený odpad pri tvorbe nových produktov.

 

Environkvíz -  aplikovať a prezentovať poznatky o prírode s uplatňovaním tvorivých riešení a prezentovaním ekologických postojov a konania detí.

 

 

Doplnkové aktivity materskej školy:

 

Školský časopis „Ďatelinka“ - podporovať a rozvíjať výtvarnú a literárno-dramatickú tvorivosť detí prostredníctvom vlastných výtvarných produktov a literárnych útvarov zhromažďovaním výtvarných a pisateľských produktov detí.

 

Mám básničku na jazýčku - prednesom poézie a prózy prezentovať vzťah k literatúre s vyjadrením citového prežívania.

 

Matematická olympiáda – prezentovať matematickú gramotnosť detí, schopnosť uplatniť a samostatne použiť v činnosti matematické predstavy a myšlienkový návyk.

 

Oboznamovanie s anglickým jazykom  - vytvoriť už v rannom veku dieťaťa pozitívny vzťah k výučbe cudzích jazykov a využiť získané poznatky ako základ pre výučbu na základnej škole. Zameriavať sa na oboznamovanie detí so základmi anglického jazyka prostredníctvom piesní, básní, rôznych hier.