Cieľ: Vytvárať zaujímavé formy pobytu detí v materskej škole

 

                           Aktivita

    Termín

 Zodpovední

Výzdoba pergoly, chodieb a šatní, exteriéru a interiéru škôl

 

 

Jar, leto, jeseň, zima, ľudové tradície, zvyky, osveta, aktivity školy, akt. inf. panelov

Striedavo podľa harmonogramu

Svetový  deň výživy – 16.10., Svetový deň mlieka, Týždeň zdravia, Svetový deň duševného zdravia, Týždeň boja proti stresu, Svetový deň nefajčenia, Európsky týždeň boja proti drogám, Deň vody

 

 

Priebežne cez VVČ

 

 

učiteľky tried,

aktualizácia panelu podľa plánu poverených úloh

 Ekovychádzka  s pešou túrou

3 x v roku

poverené učiteľky v spolupráci s RZ

/ Európsky týždeň športu/

Týždeň mobility – turistická vychádzka

September 2020

 

uč. 5-6-ročných detí

Týždeň mobility – Polhodinka k zdraviu

September 2020

 

poverené učiteľky

Svetový deň ochrany zvierat

4. október 2020

 

učiteľky tried

Mesiac úcty k starším , 1. okt. – Medzinárodný deň seniorov, 9.okt. – Deň starých rodičov

Október 2020

učiteľky 5-6-roč. detí

Svetový deň umývania rúk

15.október 2020

 

učiteľky tried

Deň dobrovoľníctva

Október 2020

 zást. riad. školy, poverené učiteľky uč. 5-6-roč. detí

Medzinárodný deň stromov

20.október

učiteľky 4-5-6-roč. detí

CO, PO -  nácvik

Október 2020

 

zást. a riad. školy

Európsky deň rodičov a škôl, Tvorivé dielne

prezentácia tvorivosti detí, rodičov a učiteliek

Október 2020

zást. riad. školy poverené učiteľky v spolupráci s RZ

Deň materských škôl

Svetový deň učiteľov – 5. okt.

Okt. - nov.2020

zást. riad. školy, poverené učiteľky v spolupráci s RZ

Predvianočné besiedky, Vianočné trhy

December 2020

učiteľky tried

Karneval

 

Január 2021

zást. riad. školy, učiteľky tried

Vedomostná súťaž- Environkvíz

Január  2021

poverené učiteľky

Výstava výtvarných prác – Vesmír očami detí

Február 2021

uč. 4-5-6- roč. detí

Matematická olympiáda

Február 2021

poverené učiteľky

Návšteva  - Mestskej knižnice

Rozhovory pri knihe

- realizácia aktivít podľa plánu spolupráce s mestskou knižnicou, Medzinárodný deň školských knižníc, Týždeň slovenských knižníc, Deň detskej knihy, Mesiac knihy

Marec a priebežne

učiteľky tried priebežne,

učiteľky 5-6-roč. detí  podľa plánu spolupráce

Prezentácia detských kníh

 

Marec 2021

učiteľky tried

Prehliadka poézie a prózy

Marec 2021

poverené učiteľky

Deň narcisov

Bezpečne doma a na ihrisku

Apríl 2021

 

učiteľky tried

učiteľky 5-6-roč. detí,

Deň Zeme

Apríl 2021

 

učiteľky 5-6-roč. detí

Deň smiechu

Apríl 2021

učiteľky tried

Výstava symbolov jari a kraslíc

Apríl 2021

učiteľky 5-6-roč. detí

Slávnostný zápis detí do 1. ročníka

Apríl 2021

učiteľky 5-6-roč. detí

Deň matiek, Deň rodiny – v areáli MŠ

Máj- jún 2021

učiteľky tried

Návšteva hasičskej stanice

Máj - Deň požiarnej ochrany

učiteľky 5-6-roč. detí

MDD -  spojený s cykloturistikou

1. jún – 2021

učiteľky všetkých tried

Deň otcov – v areáli MŠ,

turistická vychádzka

Jún 2021

 

zást. riad. školy

Športová olympiáda detí materských škôl,

príprava detí

Máj 2021

učiteľky 4-5-6-roč. detí

Evička nám ochorela - zdravotnícka súťaž

Jún 2021

učiteľky 4-5-6-roč. detí

Návšteva múzea -  historické pamiatky,

galéria, ľudová tvorivosť

Priebežne

učiteľky 5-6-roč. detí

Výchovný koncert pre 5-6-ročné deti- ZUŠ

Podľa ponuky

učiteľky 5-6-roč. detí

Deň polície

Jún 2021

učiteľky 5-6-roč. detí

Športová olympiáda

Jún 2021

učiteľky 4-5-6-roč. detí

Rozlúčka s predškolákmi v MsKS

Jún 2021

 

učiteľky 5-6-roč. detí

Divadelné predstavenia

Priebežne

zást. riad. školy v spolupráci s RZ

Oboznamovanie sa s anglickým jazykom v spolupráci s RZ a ZŠ Pribinova

Október - jún

učiteľky 5-6-roč. detí

Korčuliarsky výcvik

5x po 1. hod. týždenne / 2. polrok

učiteľky 5-6-roč. detí

„Dajme spolu gól“

1x týždenne

Október – jún 2020

učiteľky 5-6-roč. detí