Čas

ROZPIS DENNÝCH  ČINNOSTI

3-4-ročné deti so zaradením 2-ročných detí

6:30

Príchod detí do MŠ, privítanie, hry a činnosti podľa výberu detí; zdravotné cvičenie; vzdelávacie aktivity

schádzanie detí; hry a činnosti podľa voľby deti,(podľa priania a predstáv detí; navodené, priamo i nepriamo usmernené); plánovanie/navrhovanie aktivít; individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity; vzdelávacie aktivity; osobná hygiena; individuálne jazykové chvíľky; ranný kruh – rozhovory, diskusie atď.,

8:45 - 9:15

činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), desiata (stolovanie)

9:15 – 11:15

vzdelávacie aktivity; výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické, atď., aktivity realizované formou hry

pobyt vonku spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, príp. realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraním (pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým atď.),

11:15 – 11:45

činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), obed (stolovanie)

11:45 – 14:15

osobná hygiena, odpočinok, pohybové a relaxačné cvičenie,

- príprava na odpočinok -literárne, hudobné chvíľky a rozhovory

14:15 – 14:45

osobná hygiena, olovrant

14:45 – 16:30

Hry a činnosti podľa voľby detí– individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené; jazykové chvíľky; vzdelávacie aktivity; hodnotenie dňa
Čas

ROZPIS DENNÝCH  ČINNOSTI

4-5-6-ročné

6:30

Príchod detí do MŠ, privítanie,  hry a činnosti podľa výberu detí; zdravotné cvičenie; vzdelávacie aktivity

schádzanie detí; hry a hrové činnosti (podľa priania a predstáv detí; navodené, priamo i nepriamo usmernené); plánovanie/navrhovanie aktivít; individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity; vzdelávacie aktivity; osobná hygiena; individuálne jazykové chvíľky; ranný kruh – rozhovory, diskusie atď.,

8:45 – 9:15

činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), desiata (stolovanie)

9:15. - 11:45

vzdelávacie aktivity; výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické, atď., aktivity realizované formou hry

pobyt vonku spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, príp. realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraním (pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým atď.)

11:45 – 12:15

činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), obed (stolovanie)

12:15 – 14:15

osobná hygiena, odpočinok, pohybové a relaxačné cvičenie

- príprava na odpočinok -literárne, hudobné chvíľky a rozhovory/ v starších vekových skupinách postupné skracovanie odpočinku/

14:15 – 14:50

osobná hygiena, olovrant

14:50 – 16:30

Hry a činnosti podľa voľby detí – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené; jazykové chvíľky; vzdelávacie aktivity; hodnotenie dňa, krúžková činnosť, nadštandardné aktivity