Aktivity a projekty školy

 

Projekt: „Ďatelinka zdravia a šťastia“ projekt so zdravotným a environmentálnym zameraním rozširujúci  učebné osnovy.

Súčasťou projektu sú aktivity:

1.      v zdravotnej oblasti – Pohybom ku zdraviu, Zdravko a Zdravuška,

2.      v environmentálnej oblasti - Ekopedagogická plocha, Separácia a recyklácia – Modrá starenka,  ktoré sú obsahom rozšírených učebných osnov.

 

 

Charakteristika aktivít:

 Pohybom ku zdraviu - v rámci tohto obsahového celku rozvíjame u detí telesný, psychický, sociálny a emocionálny vývin. Pohybovými aktivitami zvyšujeme u detí telesnú zdatnosť, pohybovú výkonnosť a predchádzame obezite.

 

Zdravko a Zdravuška - v rámci tohto obsahového celku deti získajú vedomosti a zručnosti v oblasti zdravotnej výchovy. Zážitkovým učením  na elementárnej úrovní spoznajú svoje telo, pomenuje jeho časti, zoznámia sa s možnosťami prevencie úrazu, chorôb a zdravého stravovania. 

 

Ďatelinka pozoruje - ekopedagogická plocha – laboratórium v prírode. Skúmaním, experimentovaním a bádaním sa prehlbuje osobný vzťah k živej a neživej prírode (k počasiu, ekosystému a pôdnemu svetu). Výstupnou aktivitou získaných poznatkov a dojmov je ich transformácia do umeleckej podoby (kresba – zošit EPP).

 

Ďatelinka separuje  a recykluje –-   v rámci tohto obsahového celku vysvetlime deťom čo je separácia a recyklácia. Zážitkovým učením a edukačnými aktivitami priblížime deťom aké dôležité je šetrenie hračkami, potravinami, rozumné nakupovanie, tým aj minimalizácia separovania odpadu a jeho následné využitie (recyklovanie).

 

Projekt Adamko hravo-zdravo - je zameraný na spoznávanie prevencie a spôsobu podpory a ochrany zdravia.

 

Zdravotno-výchovná hra Evička nám ochorela - umožňuje deťom získať elementárne praktické zručnosti v oblasti zdravotnej výchovy a poskytovania prvej pomoci.

 

Environkvíz - je zameraný na prezentáciu poznatkov o prírode a jej súčastiach.

 

Športová olympiáda - na základe prirodzenej radosti z pohybu utvára trvalý pozitívny vzťah k telovýchovným činnostiam a športu a športovým zápoleniam.

 

Školský časopis Ďatelinka - podporuje a rozvíja elementárne cítenie, duševné zdravie a tvorivé aktivity v oblasti literárnej výchovy.

 

Mám básničku na jazýčku - prednesom poézie a prózy obohacuje literárno-dramatickú tvorivosť detí.

 

Matematická olympiáda - podporuje a rozvíja základné matematické operácie a začiatky logického myslenia.

 

Oboznamovanie s anglickým jazykom – s spolupráci s RZ a ZŠ

We recommend reading justhost review if you would like a quality business hosting for your small company website.