Deti svojim rodičom

 

Voďte ma do školy pravidelne.

Nedávajte ma do školy chorého, aby som nenakazil iné deti.

Ak budem chorý, alebo inak neprítomný, včas ma odhláste.

Načas uhrádzajte poplatky za stravu a rodičovský príspevok.

Zaujímajte sa o dianie v škole, zúčastňujte sa rodičovských združení, brigád, pomáhajte i drobnosťami.

Pyžamko, posteľné prádlo a uterák mi vymieňajte každé dva týždne.

Aktívne sa zapájajte aj spolu so mnou do akcii ŠPZ poriadaných školou pre nás, Vaše deti.

Všímajte si jazykové okienko a pomáhajte mi brúsiť jazýček.

Všímajte si všetky oznamy na informačnom panely, panely RZ a RŠ.

 

Slovo učiteliek

Deti často počúvajú od svojich rodičov rôzne príkazy a zákazy bez toho, aby poznali dôvod a príčinu. Nie je preto čudné ani nezvyklé, že deti nereagujú a nechcú počúvať. Preto je dôležité s deťmi otvorene hovoriť, nevyhrážať sa a nesľubovať, nekupovať si ich. Otvorene upozorniť na následky konania a stať si za slovom.

·        Nabádajte deti na šport, hry:

·        doprajte deťom zážitok zo športu, hier, prechádzok po lese

·        spoločne športujte, buďte vzorom

·        majte spoločné zážitky a radosť s pohybu

·        Obmedzte sledovanie televízie, počítača:

·        Obmedzte sledovanie televízie maximálne na 2 hod. denne

·        Nahraďte ho čítaním, rozprávaním, spoločnými hrami

·        Otvorené rozhovory s rodičmi

·        Otvorene sa rozprávajte veku primerane s deťmi o ľudskom tele, o zdraví

·        Naučte deti predchádzať úrazom, chorobám

na začiatok

 


 

Prvé dni v materskej škole

 

Aj vy si kladiete otázku, ako vaša ratolesť zvládne nástup do materskej školy?

A ako túto zmenu zvládnete vy?

Ako dieťaťu vysvetliť, prečo sa budete musieť každý deň na pár hodín rozlúčiť?

 

Niektoré deti sa s nástupom do kolektívu vyrovnajú v priebehu prvých dní, iné sa na nové prostredie adaptujú aj za niekoľko týždňov. Je potrebné si uvedomiť, že dieťa prichádza do neznámeho prostredia, nevie sa orientovať v nových priestoroch, musí sa prispôsobiť novému režimu, pravidlám, nedostáva sa mu toľko pozornosti ako keď je iba s vami. To všetko je veľmi náročné a potrvá určitý čas, kým sa začne v novom prostredí cítiť bezpečne. 

 

Ako pomôcť dieťaťu k úspešnej adaptácii?

 • Dovoľte mu po dohode s učiteľkou priniesť si obľúbenú hračku, s ktorou sa mu prvé dni ľahšie zvládnu.
 • Zbytočne nepredlžujte rána s plačúcim dieťaťom v šatni, prejavte mu porozumenie, ubezpečte ho, že ho máte radi a že poň prídete a odovzdajte ho učiteľke.
 • Zostaňte po celý čas pokojní.
 • Dôverujte učiteľkám v triede.
 • Neporovnávajte dieťa s inými deťmi, ktoré neplačú a usmievajú sa, rešpektujte jeho pocity.
 • Hovorte mu pravdu -  idem do práce, budem doma upratovať, variť a pod.
 • Komunikujte s dieťaťom o tom, čo sa v materskej škole dialo, ale nenúťte ho rozprávať, ak nechce.
 • Prejavte mu dôveru, že je šikovné, že to zvládne, že sa naučí aj to, čo sa mu doteraz nedarí.

 

Pripravte sa dopredu

 

Ešte pred nástupom do materskej školy oboznámte dieťa na prechádzke s budovou, pozerajte na deti na dvore, hovorte s ním o tom, čo v materskej škole robia a povedzte mu, že aj ono pôjde medzi ne, bude sa tam hrať, učiť sa nové pesničky. Nezľaknite sa, ak dieťa nemalo spočiatku problém sa adaptáciou, tešilo sa do materskej školy a po čase ju začne odmietať. Aj toto je prirodzený prejav niektorých detí, pre ktoré bolo spočiatku všetko zaujímavé, nové a tešilo sa na to. Po čase im však nemusia vyhovovať obmedzenia, takže tento protest u nich prichádza oneskorene. V živote budú čakať na deti ešte iné zmeny, bude sa musieť vyrovnať s rôznymi situáciami, teda už v tomto veku bude mať prvú skúsenosť a môže ju zvládnuť úspešne za vašej pomoci a pochopenia.

 

na začiatok


Sprievodca materskou školou

 

 Vážení rodičia!

 

Sprievodca materskou školou vám pomôže dozvedieť sa podstatné informácie pri prvom kontakte so školou.

 

Vznik 

Materská škola v Trebišove vznikla ako právny subjekt  1. apríla 2002 ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou na dobu neurčitú. Vystupuje v právnych vzťahoch vo vlastnom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

Do subjektu materskej školy patria:

-  Materská škola na Ul. Hviezdoslavovej 422/3 v ktorej sídli riaditeľstvo s počtom tried – 4.

-  Elokované pracovisko na Ul. 1. decembra 863/1 s počtom tried – 6.

 

Charakteristika

            Všetky pracoviská poskytujú celodennú výchovu pre  predprimárne vzdelávanie deťom vo veku spravidla od dvoch do šiestich rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Deti po dovŕšení dvoch rokov môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a  iné potrebné podmienky. Škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Ďatelinka.“ Po absolvovaní materskej školy dieťa dostane osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

 

 

Kritéria k vybavovaniu žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

 

Východiská:

 1. Zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov
 3. Školský poriadok materskej školy
 4. Závery Pedagogickej rady

 

Materská škola prijíma žiadosti na nový školský rok podľa nižšie uvedených kritérií:

 1. Deti, ktoré dovŕšili 5 rok veku k 01.09. v aktuálnom roku.
 2. Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
 3. Deti, ktoré boli zapísané v čase od 30.04.do 31.05. v aktuálnom roku.
 4. Deti, ktorých súrodenec už navštevuje materskú školu.
 5. Deti, ktoré k 1. septembru dovŕšili 2,3,4 roky – podľa voľnej kapacity na doplnenie počtu detí v príslušnej triede.

 

Požiadavkou zo strany MŠ je, aby dieťa pri prijímaní do MŠ malo osvojené s ohľadom na svoj vek:

-          základné hygienické návyky/ vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri použití WC, umývať si ruky s vyhrnutými rukávmi a pod./

-          základné sebaobslužné návyky / vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelými a samostatne sa čo najviac angažovať/

-          základné stravovacie návyky/ vedieť samostatne jesť s lyžicou a piť z pohára/

-          základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou

Podmienky:

-          vypísaná a podpísaná žiadosť do MŠ

-          lekárske potvrdenie o zdravotnom stave

-          zápisný lístok na stravu

-          informovaný súhlas zákonného zástupcu

Spôsob podávania žiadostí:

-          priamo v materskej škole, elokovanom pracovisku u zástupkýň riaditeľky školy  alebo u riaditeľky školy

-     poštou na adresu školy

 

 

 

 

Iné usmernenie:

                Rozhodnutie o prijatí – neprijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca prevezme spravidla do konca júna aktuálneho roku osobne po dohode s riad. školy, zástupkyňami riad. školy v určenom termíne na podpis. Deti sa prijímajú aj priebežne, pokiaľ je voľné miesto.  

 

Prvý deň v materskej škole

Vaše dieťa potrebuje v prvý deň nasledovné:

            - papučky

            - pyžamo

            - náhradné oblečenie

            - uteráčik, hygienické potreby ( po dohode s triednymi učiteľkami)

            - fotokópiu zdravotného preukazu 

V škole obdržíte nasledovné dokumenty, ktoré treba vyplniť a odovzdať triednym učiteľkám:

            - údaje do osobného spisu dieťaťa

            - vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia

            - splnomocnenie o preberaní dieťaťa inou osobou ( podľa záujmu )

-          údaje potrebné k adaptácii dieťaťa, kontaktné údaje.

 

Rodičia sú zodpovední

za to, že odovzdajú dieťa do materskej školy zdravé !!!

 

1. Každý rodič by mal dieťa priviesť do materskej školy do 8.00 hod., pokiaľ sa nedohodne  s učiteľkami na triede inak, nakoľko o 8.00 hod. sa budova MŠ uzamyká z dôvodu zabezpečenia proti krádeži.

 

2. Rodič najmenej do 14 dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi dôvod a predpokladaný čas trvania jeho neprítomnosti v materskej škole. V prípade neprítomnosti viac ako 30 dní po sebe nasledujúcich oznámi dôvod riaditeľke MŠ písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predloží potvrdenie o zdravotnom stave.

 

3. Ak dieťa nepríde do MŠ je potrebné nahlásiť neprítomnosť dieťaťa vopred alebo do 08.00 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa telefonicky, alebo zápisom do zošita - vestibul

 

4. Rodič je povinný do MŠ dieťa priviesť a odovzdať ho osobne pani učiteľke. Popoludní si ho opäť preberie od pani učiteľky. Rodiča môže zastupovať aj iná ním písomne splnomocnená osoba staršia ako 10 rokov.

 

5. Ráno pri príchode je rodič povinný informovať pani učiteľku o zdravotnom stave dieťaťa o každej zmene, ktorá sa s dieťaťom stala v čase, keď bolo doma – (napr. nechutenstvo, zlý spánok ...)

 

6. V materskej škole je zákaz podávania liekov.

 

7. Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy v zmysle § 24 ods.9 písm. b zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Do MŠ neprijímame dieťa so zvýšenou teplotou, s antibiotikami, vírusovým ochorením, dieťa prechladnuté s hnačkami, so zvracaním.

 

8. Rodič má sledovať oznamy v šatni, zaujímať sa o dianie v MŠ, spolupracovať s učiteľkami v záujme spoločného pôsobenia na dieťa, zúčastňovať sa rodičovských združení.

 

9. Dieťa je potrebné obliekať podľa počasia (dážď, sneh, slnko,...) vtedy dať vhodný odev, obuv. Nedávať dieťaťu žuvačky, cenné predmety. Pokiaľ si dieťa prinesie do materskej školy hračku, MŠ za jej stratu nezodpovedá. Je zákaz nosenia si nápojov do MŠ pokiaľ sa nejedná o plánovanú aktivitu detí.

 

10. Na prezúvanie do triedy doporučujeme zakúpiť celé papuče prípadne sandále fixujúce členok.

 

11. Všetky veci dieťaťa je potrebné označiť menom a ukladať na jemu určené miesto.

 

Ďalšie dôležité informácie (o prevádzke počas prázdnin, o neprítomnosti dieťaťa v materskej škole, o platení a výške mesačného príspevku – školné, o výške stravného, o dennom režime, o personálnom obsadení, o podmienkach prijatia dieťaťa do MŠ, ap.), sa dozviete v Školskom poriadku materskej školy, ktorý vydáva riaditeľka Materskej školy , Ul. Hviezdoslavova 422/3, 075 01 Trebišov v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov /„školský zákon“/ a VZN Mesta Trebišov.

 

na začiatok