Práva dieťaťa  ich aplikácia v praxi

 

Dňa 20. novembra 1989 Valné zhromaždenie OSN prijalo Dohovor o právach dieťaťa, ktorého cieľom bolo zistiť pre všetky detí zvláštnu ochranu tam, Kde Všeobecná deklarácia ľudských práv nemôže postihnúť ich špecifické postavenie, potreby a záujmy.

Dodržiavanie práv sa začína v rodine, preto sme aj my oboznámili rodičov so zásadami práv dieťaťa. Zásady práv dieťaťa sme nenásilne zaraďovali do bežného života MŠ a  konfrontovali so školským vzdelávacím programom a učebnými osnovami predprimárneho vzdelávania. Uplatňovali sme ich nenásilne vo všetkých organizačných formách počas pobytu dieťaťa v MŠ.

Stanovené ciele a úlohy sme plnili priebežne zážitkovým učením, rôznymi aktivitami s deťmi a aktivitami v spolupráci s rodičmi.

1. Zásada –právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.

Aktivity:

 • vianočná besiedka, veľkonočné sviatky, fašiangy, MDD – poznávacia výchova,
 • rozprávanie príbehov, prezeranie Encyklopédii o ľuďoch, ktorí žijú v rôznych častiach sveta, čítanie z časopisov Včielka – Indiánske rozprávky – Literárne aktivity,
 • obkresľovanie postáv detí na baliaci papier a vyfarbovanie detí rôznej pleti – Výtvarné aktivity ,
 • obdarovanie a rozdelenie sa s druhými – oslava narodenín, menín, navzájom si pomáhať, vedieť vyjadriť svoje city – etická výchova.

2. Zásada – pravo na zdravý duševný a telesný rozvoj.

Aktivity:

 • starostlivosť o rastliny v kútiku živej prírody a o rybičky v akváriu – kŕmenie a pomoc pri čistení akvária, plnenie projektu- Chorá Evička – poznávacia výchova, zdravotná výchova,
 • mimické stvárnenie chorého, smutného, veselého a zdravého Adamka – etická výchova,
 • kreslenie smutných a veselých tvárí – Deň svetového zdravia – Výtvarné aktivity,
 • zhotovenie robota z kartónov od mlieka – Deň mlieka – Pracovné aktivity,
 • hudobno-pohybová hra: Hlava, ramená, kolená, palce – Hudobné aktivity,
 • pohybové a športové aktivity – Deň športu, Športová olympiáda – pohybová a zdravotná výchova.

3. Zásada – právo na meno a štátnu príslušnosť.

Aktivity:

 • narodilo sa nám bábätko – každý človek má svoje meno, vymýšľanie mien pre bábiky, príchod bábätka domov z nemocnice, starostlivosť – hry s bábikami – prebaľovanie, kúpanie, ukladanie do postieľok, uspávanka, vzťah k ľudovým tradíciám regiónu – nácvik ľudových piesni, v spolupráci s mestom účasť na kultúrnych podujatiach – poznávacia, vlastenecká a Hudobné aktivity,
 • prezeranie ilustrácií o rodnom meste, o Slovensku a hlavnom meste – Bratislave, poznať štátnu zástavu, návšteva Múzea, mestskej knižnice, slovné vyjadrenie zážitkov – vlastenecká, poznávacia, komunikačná, informačná výchova,
 • kreslenie a zostrojovanie – Môj dom, Moje mesto, Náš park – výchova k tvorivosti, Výtvarné aktivity.

 

4. Zásada – právo na bývanie výživu a zdravotné služby.

Aktivity:

· hry so strukovinami – hry  - varíme zdravé jedla pre chorého Adamka – poznávacia, zdravotná a etická výchova,

· triedenie strukovín, tvorenie skupín, určovanie množstva – matematicko-logická výchova,

· stavanie nemocnice a iných objektov, maľovanie – poskytnutie 1. pomoci – výchova k tvorivosti, Výtvarné aktivity, Pracovné aktivity,

· práca s knihou – Filipove dobrodružstva – environmentálna výchova, poznávacia výchova,

· starostlivosť o vlastné zdravie, primerane sa obliekať a dodržiavať hygienické zásady – zdravotná a poznávacia výchova.

5. Zásada – právo zvláštnej opatery telesné, duševné a sociálne postihnutého.

Aktivity:

· neposmievať sa deťom, ktoré sú iné ako sme my, ony za to nemôžu – kreslenie obrázkov pre tieto deti – etická výchova a Výtvarné aktivity.

6. Zásada – právo na lásku, porozumenie a starostlivosť.

Aktivity:

· rozhovor na tému – Moja rodina, Naša škola, hry – Na svadbu, Na domácnosť – jazyková, komunikačná a poznávacia výchova,

· počúvanie rozprávky  - O dvanástich mesiačikoch – Literárne aktivity.

7. Zásada – právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie.

Aktivity:

· práca s knihou – O čom sa hračky rozprávali – Literárne aktivity,

· návšteva ZŠ, návšteva parku – dýchame čistý vzduch – pohybová a poznávacia výchova,

· EPP – Priateľ strom, Škola v prírode – environmentálna, poznávacie a výtvarná výchova.

8. Zásada –právo na ochranu a pomoc.

Pomôcť dieťaťu v každej situácií, brať ho také aké je, pomáhať pri výchovno-vzdelávacom procese a pri všetkých aktivitách ak to potrebuje.

9. Zásada – právo na ochranu pred všetkými formami zanedbania, krutosti a využívania.

Rozhovor s deťmi, že sa nemajú zhovárať s cudzími ľuďmi a brať od nich akékoľvek predmety a sladkosti.

10. Zásada – právo nad ochranu pred pôsobením, ktoré môže podnecovať rasovú, náboženskú alebo akúkoľvek inú formu diskriminácie.

Rozhovory s deťmi a rôzne aktivity, ktoré tomu predchádzajú.