OZNAM

 

 

o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2021/2022

 

 

 

Riaditeľka Materskej školy, Hviezdoslavova 422/3, 075 01 Trebišov v zmysle § 59 a § 59a zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle § 3 ods. 1 až 2 vyhlášky MŠ SR č. 438/2021 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a usmernení zriaďovateľa materskej školy oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa budú podávať  

 

 

v čase od 12. mája 2021 do 31. mája 2021

osobne, poštou, e-mailom - naskenovaním žiadosti  podpísanej oboma zákonnými zástupcami na adresu  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  alebo formou elektronického podania

 

Žiadosť, tlačivo na potvrdenie od lekára a zápisný lístok na stravovanie nájdu záujemcovia ako súčasť tohto dokumentu (žiadosti sú k dispozícii podľa pracoviska, pre ktoré sa rozhodnete).

 

V prípade, že zákonný zástupca nemá možnosť elektronickej komunikácie, žiadosť a tlačivá k žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, je možné si vyzdvihnúť, prípadne podať v uvedenom termíne denne, v čase od 10,30 hod. do 11,30 hod., na riaditeľstve materskej školy Ul. Hviezdoslavova 422/3, alebo jej Elokovanom pracovisku na ul. 1. decembra 863/1, 075 01 Trebišov.

 

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe:

  • žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy
  • potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, kde potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

 

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí budú vydávané od 15. júna 2021

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

  • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku; výnimočne dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma:

  • dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, t.j. ktoré dovŕšilo 5. rok veku k 01.09. v aktuálnom roku;
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktoré pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ.

 

Pre doplnenie kapacity materskej školy, sa prednostne prijímajú:

·         deti od troch rokov podľa dátumu narodenia od staršieho k mladšiemu;

·         deti vo veku dvoch až troch rokov podľa dátumu narodenia od staršieho k mladšiemu.

Dieťa sa do materskej školy prijíma k začiatku školského roka alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy.

 

V Trebišove, dňa 29.04.2021

 

                                                                                                                                                                      Mgr. Iveta Juričová

                    riaditeľka materskej školy

 * Informovaný súhlas zákonného zástupcu na pokračovanie v plnení povinného PV (formát PDF) (formát DOC)

* Žiadosť do MŠ na predprimárne vzdelávanie (formát PDF) (formát DOC)

* Žiadosť do MŠ na predprimárne vzdelávanie (elokované pracovisko 1. decembra) (formát PDF) (formát DOC)

* Zápisný lístok na stravovanie (formát PDF) (formát DOC)

* Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa k žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy(formát PDF) (formát DOC)