OZNAM

  

o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2023/2024

  

Riaditeľka Materskej školy, Hviezdoslavova 422/3, 075 01 Trebišov v zmysle § 59 a § 59a zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2023/2024 sa budú podávať  

  

v čase od 01. mája 2023 do 14. mája 2023

 

osobne v čase od 08:00 hod. – 14:30 hod., na obidvoch pracoviskách,

 poštou, e-mailom - naskenovaním žiadosti  podpísanej oboma zákonnými zástupcami na adresu  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  alebo formou elektronického podania

 

Všetky potrebné tlačivá nájdu záujemcovia ako súčasť tohto dokumentu (žiadosti sú k dispozícii podľa pracoviska, pre ktoré sa rozhodnete).

 Žiadosť a tlačivá k žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, je možné si vyzdvihnúť, prípadne podať v uvedenom termíne denne, v čase od 08,00 hod. do 14,30 hod., na riaditeľstve materskej školy Ul. Hviezdoslavova 422/3, alebo jej Elokovanom pracovisku na ul. 1. decembra 863/1, 075 01 Trebišov.

 

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe:

  • žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy
  • potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, kde potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

 

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí budú vydávané do 15. júna 2023 obom zákonným zástupcom dieťaťa.

Na základe § 144a školského zákona je možné rozhodnutie po dohode zákonných zástupcov doručiť len jednému z nich. Túto dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4. školského zákona, ktoré doručia riaditeľovi materskej školy spolu so žiadosťou (tlačivo v prílohe dokumentu).

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

  • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku; výnimočne dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

 

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma:

  • dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, t.j. ktoré dovŕšilo 5. rok veku k 01.09. v aktuálnom roku;
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.

 

Pre doplnenie kapacity materskej školy, sa prednostne prijímajú:

·         deti od troch rokov podľa dátumu narodenia od staršieho k mladšiemu;

·         deti vo veku dvoch až troch rokov podľa dátumu narodenia od staršieho k mladšiemu.

Dieťa sa do materskej školy prijíma k začiatku školského roka alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy.

 

V Trebišove, dňa 21.04.2023

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Mgr. Iveta Juričová

                                                                                                                                                           riaditeľka materskej školy