Projekty

            Čítame pre radosť

 

Materská škola sa zapojila do rozvojového projektu "Čítame pre radosť", ktorým vyhlasovateľom bolo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.

V rámci 2. kola podpory projektových zámerov získala MŠ finančný príspevok vo výške 1000,- € pre Materskú škola na Ul. Hviezdoslavovej a 1000,- € pre Elokované pracovisko na Ul. 1. decembra.

Účelom projektu je posilnenie pozitívneho vzťahu ku knihám a čítaniu a budovanie čitateľského sebavedomia  u detí, pričom hlavným cieľom je zriadiť alebo doplniť triedne knižnice.

            Pomocný vychovávateľ v MŠ

Cieľom projektu je podpora materských škôl prostredníctvom zamestnania pomocného vychovávateľa ako nepedagogického zamestnanca pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením a/alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Projekt je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti

Implementácia programu

 

            Podpora pomáhajúcich profesií 3 (POP 3)

 

Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 je zameraný na financovanie podporných profesií v školstve, ktorý bude financovaný z nového Programu Slovensko, teda zo zdrojov Európskej únie. Národný projekt pomôže udržať pozície školských podporných tímov,    pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov v materských, základných a stredných školách, ako aj školských digitálnych koordinátorov.

Cieľom nového projektu je stabilizovať pozície, ktoré boli doteraz financované cez rôzne projekty zo zdrojov EÚ. Preberajú sa pozície z národných projektov realizovaných v rámci rezortu školstva (projekty POP a POP II), z národného projektu, ktorý v materských školách realizoval Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity (PRIM II), a projekty pomocných vychovávateľov v materských školách a pedagogických asistentov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR. Pokračovať bude na školách aj pozícia školského digitálneho koordinátora.

Projekt je nastavený na postupné preklápanie pozícií do financovania zo štátneho rozpočtu. V rámci štátneho rozpočtu sa plánuje navyšovanie pozícií od 1. 9. 2024 (najmä asistentské pozície) a od 1. 9. 2026 (najmä školské podporné tímy).

 

Implementácia programu